1
Bạn cần hỗ trợ?
Thứ hai, ngày 15 tháng 8 năm 2022
14:38 21/07/2022

“Lý luận - Thực tiễn về bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”

Hội thảo khoa là dịp để nghiên cứu, trao đổi; cung cấp những luận cứ khoa học có giá trị phục vụ cho hoạch định đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước nhằm bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới…
Đoàn chủ tịch điều hành Hội thảo. 

Sáng 20/7, Ban chỉ đạo xây dựng Đề án “Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8, khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới” tổ chức Hội thảo khoa học “Lý luận - Thực tiễn về bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”.

Đoàn chủ tịch điều hành Hội thảo gồm các đồng chí: Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban chỉ đạo; Ủy viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh, Phó trưởng Ban chỉ đạo; Ủy viên Bộ Chính trị, Đại tướng Phan Văn Giang, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Phó trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo;  Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

Dự Hội thảo có Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam; các đồng chí nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng: Đại tướng Phạm Văn Trà, Đại tướng Ngô Xuân Lịch; đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương.

Cùng dự còn có các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; các đồng chí Bí thư Trung ương Đảng; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các ban, bộ ngành Trung ương, địa phương; các tướng lĩnh sĩ quan, lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị, học viện, nhà trường, các nhà khoa học trong Quân đội và Công an.

Các đại biểu dự Hội thảo. 

Hội thảo khoa học "Lý luận - Thực tiễn về bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới" là dịp để nghiên cứu, trao đổi; cung cấp những luận cứ khoa học có giá trị phục vụ cho hoạch định đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước nhằm bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới. Ban Tổ chức Hội thảo đã nhận được hơn 50 bài tham luận với nhiều nội dung phong phú, với hàm lượng khoa học cao.

Phát biểu khai mạc hội thảo, Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nhấn mạnh: Thực tiễn sau hơn 35 năm đổi mới, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, thế và lực, sức mạnh tổng hợp quốc gia, uy tín quốc tế không ngừng được nâng cao. Đây là tiền đề rất quan trọng để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Đại tướng Phan Văn Giang phát biểu khai mạc hội thảo. 

Tuy nhiên, tình hình thế giới, khu vực diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó lường. Sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa đứng trước nhiều khó khăn, thách thức, đòi hỏi chúng ta phải có chiến lược, sách lược phù hợp với tình hình mới, nhằm tăng cường tiềm lực, sức mạnh quốc phòng, an ninh; kết hợp chặt chẽ hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Để hiện thực hóa đường lối, mục tiêu chiến lược của Đảng, đồng thời đổi mới tư duy, phát triển nhận thức về bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, hiện nay, các cấp, các ngành từ Trung ương đến địa phương đã và đang quán triệt, triển khai tổng kết đánh giá toàn diện tình hình, kết quả 10 năm thực Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI. Hội thảo khoa học "Lý luận - Thực tiễn về bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới" có ý nghĩa to lớn về mặt lý luận và thực tiễn, là dịp để nghiên cứu, trao đổi; cung cấp những luận cứ khoa học có giá trị phục vụ cho hoạch định đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước nhằm bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới.

Sau khi các đại biểu tham luận, phát biểu tại kết luận Hội thảo, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc khẳng định: Trong quá trình lãnh đạo, nhận thức, tư duy của Đảng về bảo vệ Tổ quốc không ngừng được phát triển, đổi mới phù hợp với tình hình thực tiễn của từng giai đoạn cách mạng góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chỉ đạo Hội thảo. 

Những năm qua, Đảng, Nhà nước ban hành nhiều nghị quyết, chỉ thị, kết luận để lãnh đạo, chỉ đạo toàn Đảng, toàn quân, toàn dân thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, trọng tâm là Nghị quyết Trung ương 8, khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Đây là Nghị quyết có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng, thể hiện đường lối, tư duy mới, bước đột phá về sự lãnh đạo của Đảng đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; xác định rõ mục tiêu, quan điểm, phương châm chỉ đạo, nhiệm vụ các giải pháp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực và hội nhập quốc tế diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó lường.

Đánh giá cao các đại biểu dự hội thảo nêu nhiều ý kiến sâu sắc, khoa học đóng góp xây dựng Đề án, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, dù tình hình thế giới diễn biến phức tạp, khó lường, trong nước có nhiều thách thức, nhưng về tổng thể, Đảng, Nhà nước, các cấp, các ngành, các lực lượng vũ trang, nòng cốt là quân đội nhân dân, công an nhân dân đã tổ chức thực hiện quyết liệt, hiệu quả Nghị quyết Trung ương 8, khóa XI. Thành tựu cơ bản bao trùm là giữ vững độc lập, chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ và định hướng xã hội chủ nghĩa; giữ vững sự lãnh đạo của Đảng và vai trò quản lý nhà nước; bảo đảm môi trường ổn định, hòa bình và an ninh cho phát triển đất nước; làm thất bại âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, góp phần quan trọng của quá trình đổi mới đất nước, nâng cao vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế. Điều đó phản ánh sức mạnh toàn diện của đất nước cả về thế và lực, nói lên tiềm lực, khả năng và sức mạnh quốc phòng, an ninh, bảo vệ Tổ quốc của nhân dân ta trong điều kiện lịch sử mới.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu cùng đi đến dâng hương, đặt vòng hoa tại tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ TP Hải Phòng. 

Để đạt kết quả này, theo Chủ tịch nước, các đại biểu đều thống nhất cao bài học kinh nghiệm quý là chúng ta biết phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc; khơi dậy tinh thần và ý chí, quyết tâm phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; tiếp tục khẳng định sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi cách mạng Việt Nam, nhân dân tin Đảng, là nền tảng để Đảng ta hoàn thiện đường lối xây dựng, bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới. Đây là cơ sở quan trọng để toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, kết quả cuộc Hội thảo khoa học "Lý luận - Thực tiễn về bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới" nhằm tiếp tục quán triệt, triển khai đất nội thực hiện thắng lợi các Nghị quyết của Đảng; đồng thời nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, hệ thống chính trị, cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và nhân dân đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, nhất là các cấp, các ngành đang triển khai tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8, khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Đánh giá toàn diện tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 8, khóa XI trong 10 năm (2013-2023), làm rõ những ưu điểm, kết quả nổi bật; đồng thời chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm. Xác định phương hướng, mục tiêu, quan điểm chỉ đạo, nhiệm vụ các giải pháp bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Các đại biểu trồng cây lưu niệm trong khuôn viên Bộ tư lệnh Quân khu 3. 

Nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước trân trọng gửi đến các đồng chí lão thành, Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang, các thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, người có công trong cả nước những tình cảm sâu nặng và lời thăm hỏi ân cần.

*Trước đó, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng lãnh đạo Bộ Quốc phòng và các đại biểu dự hội thảo đã đến dâng hương, dâng hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng-Liệt sĩ TP Hải Phòng; dâng hương, dâng hoa tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và trồng cây lưu niệm trong khuôn viên Bộ tư lệnh Quân khu 3./.

Nhóm PV

Nguồn: Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam

Tin tức liên quan

Mới cập nhật

© 2015 Bản quyền của Trường Đại học Vinh

 Địa chỉ: Trường Khoa học Xã hội và Nhân văn. Tầng 3 nhà A0. Số 182 Lê Duẩn - Tp.Vinh - tỉnh Nghệ An

Chịu trách nhiệm nội dung: TS. Đinh Ngọc Thắng - Hiệu trưởng Trường KHXH&NV

Ghi rõ nguồn "Cổng TT Trường Đại học KHXH&NV" khi sử dụng lại nội dung trên cổng thông tin