1. Quá trình xây dựng và phát triển

Để đáp ứng nguồn nhân lực Du lịch, Công tác xã hội và Quản lý văn hóa cho khu vực Bắc Trung bộ cũng như cả nước, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ra quyết định cho phép Trường Đại học Vinh mở mã ngành đào tạo Cử nhân Việt Nam học (chuyên ngành Du lịch), Cử nhân Công tác xã hội từ năm 2006 và Cử nhân Quản lý văn hóa từ năm 2013. Trong giai đoạn đầu, 03 ngành này là các Tổ Bộ môn của khoa Lịch sử.

Tháng 6 năm 2018, Viện Khoa học Xã hội và Nhân văn của Nhà trường được thành lập, các ngành đào tạo Cử nhân Việt Nam học (chuyên ngành Du lịch), Công tác xã hội và Quản lý văn hóa trở thành các thành viên của “ngôi nhà mới” này. Đến tháng 8 năm 2020, Trường Đại học Vinh tiếp tục ra quyết định mở mã ngành đào tạo Cử nhân Du lịch.

Thực hiện Nghị quyết số 12/NQ-HĐT ngày 21/7/2021 của Hội đồng Trường Đại học Vinh, Trường Khoa học Xã hội và Nhân văn được thành lập và đi vào hoạt động. Trường Khoa học Xã hội và Nhân văn gồm có 4 khoa. Các ngành đào tạo Cử nhân Việt Nam học, Công tác xã hội, Quản lý văn hóa và Du lịch do Khoa Du lịch và Công tác Xã hội quản lý.

2. Đội ngũ cán bộ

Mặc dù khoa mới thành lập nhưng đội ngũ cán bộ giảng dạy có nhiều kinh nghiệm và có trình độ chuyên môn khá cao. Toàn khoa có 16 cán bộ giảng dạy, trong đó có 01 Phó giáo sư, Tiến sĩ, giảng viên cao cấp; 05 Giảng viên chính, Tiến sĩ; 02 Giảng viên, Tiến sĩ; 04 Giảng viên, Thạc sĩ đang làm Nghiên cứu sinh và 04 Giảng viên, Thạc sĩ.

3. Về hoạt động đào tạo

Hiện nay, Khoa Du lịch và Công tác xã hội đang đảm nhận nhiệm vụ đào tạo Cử nhân hệ chính qui và hệ vừa làm vừa học các ngành Du lịch, Công tác xã hội, Quản lý văn hóa. Ngoài ra, Khoa đang triển khai mở các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ ngắn hạn để cấp chứng chỉ liên quan đến các hoạt động Du lịch và Công tác xã hội.

Logo Khoa Du lịch và Công tác xã hội, Trường KHXH&NV trực thuộc Trường Đại học Vinh

TT. Trường Khoa học Xã hội và Nhân văn