Căn cứ Kế hoạch thời gian đảo tạo năm học 2021 - 2022; Kế hoạch số 56/KH ĐHV ngày 18/5/2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh về xây dựng thời khóa biểu, tổ chức đăng ký học, xử lý học vụ và thu học phí học kỳ hè năm học 2021 - 2022. Nhà trưởng thông báo triển khai học phần Kỹ năng mềm học kỳ hè năm học 2021 - 2022.

Ban Truyền Thông Trường CSSH - Trường ĐHV