Link mẫu đơn đăng ký xét tốt nghiệp:

https://docs.google.com/document/d/1tdAKmFYqZlxrxaG2PWWBtC-0-moax5xk/edit?usp=sharing&ouid=100700541068281046831&rtpof=true&sd=true

Lưu ý: Xét TN đợt tháng 7/2022, các lớp 59 Điều dưỡng và 58 CNTT không phải nộp đơn xét tốt nghiệp, còn lại sv muốn TN phải nộp đơn.

Ban truyền thông - CSSH