Nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy và trao đổi học thuật, Khoa Luật Kinh tế tổ chức buổi Serminar bằng Tiếng Anh với chủ đề: "Types of business according to Enterprise Law 2020 of Vietnam" (Các loại hình doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp Việt Nam năm 2020). Người thực hiện: TS. Phạm Thị Huyền Sang, ThS. Nguyễn Mai Ly.

Thời gian: 14h00 đến 15h00 thứ 7 ngày 27/11/2021 Địa chỉ: Phòng họp Microsoft Teams (Quét QR code trên poster để tham gia buổi Seminar)

Trân trọng thông báo và kính mời các giảng viên cùng nhà khoa học tham dự.

BBT