Ngày 15/4/2022, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Khoa học XH&NV đã tiến hành Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm  kỳ  2022 - 2024. Đại hội đã bầu 15 đồng chí vào BCH, 03 đồng chí  vào Thường trực do đồng chí Đoàn Minh Trang làm Bí thư, đồng chí Nguyễn Thị Phương Thảo và  Nguyễn Văn Hoàng làm Phó Bí thư. Dưới đây là danh sách BCH Đoàn Trường KHXH&NV thuộc Trường Đại học Vinh khóa I.

TT. Trường KHXH&NV