Tên tiếng Việt: Trường Khoa học Xã hội và Nhân văn - Trường Đại học Vinh

Tên tiếng Anh: College of Social Sciences and Humanities - Vinh University (SSH-VU)

Trường Khoa học Xã hội và Nhân văn được thành lập ngày 01/9/2021 theo Nghị quyết số 12/NQ-HĐT, ngày 21/7/2021 của Hội đồng trường Trường Đại học Vinh trên cơ sở sáp nhập khoa Luật và Viện Khoa học Xã hội và Nhân văn. Trường Khoa học Xã hội và Nhân văn là đơn vị thuộc Trường Đại học Vinh, có chức năng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, NCKH và phục vụ cộng đồng. Sau khi thành lập, Trường có 4 khoa đào tạo là: Chính trị và Báo chí; Du lịch và Công tác xã hội; khoa Luật học và khoa Luật kinh tế. Trường có 3 trung tâm là: Trung tâm Lữ hành – Du lịch; Trung tâm Nghiên cứu phát triển và Hỗ trợ cộng đồng; Trung tâm Tư vấn pháp luật và 01 Tổ Hành chính - Văn phòng.

Đội ngũ CB, GV Khoa Chính trị và Báo chí

 

Đội ngũ CB, GV Khoa Du lịch và CTXH

Đội ngũ CB, GV Khoa Luật học

Đội ngũ CB, GV Khoa  Khoa Luật Kinh tế

Tính đến tháng 11/2021, Trường Khoa học Xã hội và Nhân văn có tổng số viên chức là 69 người, có học hàm Phó giáo sư, học vị Tiến sĩ, Thạc sĩ. Trường đang quản lý 9 ngành đào tạo đại học, 2 ngành đào tạo cao học và 1 ngành đào tạo nghiên cứu sinh, với tổng số sinh viên, học viên và nghiên cứu sinh là hơn 4500 người bao gồm cả hệ đào tạo chính quy và không chính quy.

Mục tiêu của Trường Khoa học Xã hội và Nhân văn - Trường Đại học Vinh là đơn vị đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực có trình độ cao, đáp ứng yêu cầu ngày càng đa dạng, đổi mới của thế giới việc làm, yêu cầu về đội ngũ cán bộ có phẩm chất chính trị, lập trường, tư tưởng vững vàng, có kiến thức xã hội, pháp lý chuyên sâu đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong tình hình mới; thực hiện nghiên cứu khoa học cơ bản, khoa học chính trị, pháp lý, văn hóa, báo chí...; góp phần phát triển Trường Đại học Vinh thành Đại học Vinh, hướng tới xếp hạng tốp 500 đại học hàng đầu châu Á.

Địa chỉ liên hệ: tầng 3 nhà A0, cơ sở 1 Trường Đại học Vinh, số 182 Lê Duẩn, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. Website: http://cssh.vinuni.edu.vn; Email: cssh@vinhuni.edu.vn; Facebook: Trường Khoa học Xã hội và Nhân văn - Trường Đại học Vinh.

Đội ngũ cán bộ, viên chức Trường KHXHNV - Trường Đại học Vinh

Tin và ảnh: BBT