Sáng ngày 05/03/2022, tại Trường Đại học Vinh nghiên cứu sinh (NCS) Nguyễn Hữu Lợi đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp Trường, chuyên ngành Chính trị học.
Mã số chuyên ngành: 9310201 với tên đề tài:” Xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp huyện tại các tỉnh miền Tây Nam Bộ thời kỳ đất nước đổi mới”.
Người hướng dẫn khoa học: 1. PGS.TS Nguyễn Thái Sơn; 2. TS Nguyễn Văn Trung
Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Trường có mặt đầy đủ với 07 thành viên dưới hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến do PGS. TS. Đinh Trung Thành làm Chủ tịch Hội đồng.
Hội đồng đánh giá cao những đóng góp của luận án, cụ thể như sau:
1. Luận án tổng quan được các công trình nghiên cứu đã công bố trong và ngoài nước liên quan đến đề tài luận án; khái quát được những kết quả đạt được của các công trình đó và xác định rõ những vấn đề luận án tiếp tục nghiên cứu.
2. Trên cơ sở những vấn đề lí luận chung về xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt, luận án làm rõ vị trí, vai trò, chức trách và các nội dung xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp huyện. Luận án xác định vấn đề quan trọng trong nội dung xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp huyện bao gồm: xây dựng các khâu tuyển chọn, đánh giá cán bộ; về quy hoạch, luân chuyển, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng cán bộ; bổ nhiệm và miễn nhiệm cán bộ; về chế độ kiểm tra cán bộ; bảo vệ chính trị nội bộ, kiểm soát chặt chẽ quyền lực trong công tác cán bộ; chống chạy chức, chạy quyền và thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ; xây dựng cơ cấu, số lượng đội ngũ cán bộ.
3. Luận án đã khái quát điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội và văn hóa của miền Tây Nam Bộ có tác động đến xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp huyện tại các tỉnh miền Tây Nam Bộ thời kỳ đổi mới đất nước. Việc nghiên cứu thực trạng, từ đó xác định một số vấn đề đặt ra đối với xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp huyện tại các tỉnh miền Tây Nam Bộ là cơ sở để luận án đề xuất các phương hướng, mục tiêu, giải pháp nhằm nâng cao chất lượng xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp huyện ở chương 4 của luận án.
4. Luận án đã đề xuất sáu giải pháp cơ bản xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp huyện tại các tỉnh miền Tây Nam Bộ giai đoạn hiện nay, gồm: tăng cường giáo dục, nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả các nội dung của công tác cán bộ của Đảng và xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp huyện tại các tỉnh miền Tây Nam Bộ; thực hiện nghiêm túc quy trình, quy chế bầu cử cán bộ chủ chốt cấp huyện; thực hiện tốt cơ chế kiểm soát quyền lực, chống chạy chức, chạy quyền trong đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp huyện tại các tỉnh miền Tây Nam Bộ; thực hiện tốt chính sách cán bộ đối với đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp huyện tại các tỉnh miền Tây Nam Bộ; phát huy vai trò của nhân dân tham gia xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp huyện.
5. Kết quả nghiên cứu của luận án là tài liệu tham khảo hữu ích không chỉ cho giảng viên, học viên đại học, sau đại học về xây dựng đội ngũ cán bộ cấp huyện mà còn là cơ sở khoa học - thực tiễn cho các nhà lãnh đạo, quản lý, các tổ chức, cơ quan tổ chức cán bộ trong việc xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp huyện tại các tỉnh miền Tây Nam Bộ trong giai đoạn hiện nay.
Công trình của NCS đã đáp ứng được yêu cầu của một luận án tiến sĩ Chính trị học cả về nội dung và hình thức.
Sau khi tiến hành bỏ phiếu đánh giá với kết quả 7/7 phiếu tán thành, Hội đồng biểu quyết thông qua Nghị quyết kiến nghị Hiệu trưởng trường đại học Vinh cấp học vị tiến sĩ Chính trị học cho NCS Nguyễn Hữu Lợi với sự nhất trí 100%.
Lễ bảo vệ đã được tổ chức nghiêm túc, khoa học và bảo đảm công tác phòng dịch trong điều kiện bình thường mới.

Với cương vị là UVBTV Tỉnh uỷ Tỉnh Tiền Giang, Bí thư Thị uỷ - Chủ tịch UBND thị xã Gò Công, tin tưởng rằng sau quá trình học tập và nghiên cứu Tân Tiến sỹ Nguyễn Hữu Lợi Luận án này không chỉ đóng góp về mặt lý luận mà còn đóng góp không nhỏ vào hoạt động thực tiễn trong quá trình công tác của anh!

PGS.TS Đinh Trung Thành, chủ tịch hội đồng chấm  công bố quyêt định thành lập hội đồng chấm luận án của NCS Nguyễn Hữu Lợi

NCS Nguyễn Hữu Lợi trình bày tóm tắt báo cáo luận án

Tập thể giáo viên hướng dẫn: PGS.TS Nguyễn Thái Sơn và TS Nguyễn Văn Trung

Hội đồng các nhà khoa học chấm luận án trên tinh thần nghiêm túc, khoa học và bảo đảm phòng dịch

Chúc mừng tân tiến sỹ Nguyễn Hữu Lợi.

0 bình luận