Sáng ngày 16/01/2022, tại Trường Đại học Vinh nghiên cứu sinh (NCS) Lê Thị Thanh Hiếu đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp Trường, chuyên ngành Chính trị học.

         Mã số chuyên ngành: 9310201 với tên đề tài:” Thực thi chính sách an sinh xã hội cho cộng đồng ngư dân các tỉnh Bắc Trung Bộ hiện nay”.

Người hướng dẫn khoa học: 1. PGS.TS Trần Viết Quang; 2. PGS. TS Lê Văn Đính

Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Trường có mặt đầy đủ với 07 thành viên dưới hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến do PGS. TS. Đinh Thế Định làm Chủ tịch Hội đồng.

Hội đồng đánh giá cao những đóng góp của luận án, cụ thể như sau:

         1. Luận án tổng quan được các công trình nghiên cứu đã công bố trong và ngoài nước liên quan đến đề tài luận án, khái quát được những kết quả đạt được của các công trình đó và xác định rõ những vấn đề luận án tiếp tục nghiên cứu.

2. Luận án đã hệ thống hóa về mặt lý luận, làm rõ các khái niệm, phạm trù: an sinh xã hội, chính sách an sinh xã hội, mô hình chính sách an sinh xã hội, chính sách an sinh xã hội cho cộng đồng ngư dân, thực thi chính sách an sinh xã hội cho cộng đồng ngư dân. Luận án cũng chỉ rõ được chủ thể và quy trình thực thi chính sách an sinh xã hội cho cộng đồng ngư dân theo 05 bước trong quy trình thực thi chính sách. Đồng thời, luận án đã chỉ ra được các yếu tố ảnh hưởng đến thực thi chính sách an sinh xã hội cho cộng đồng ngư dân. Những nội dung về thực thi chính sách an sinh xã hội cho cộng đồng ngư dân mà luận án đưa ra là đóng góp có ý nghĩa về mặt lý luận và là căn cứ để đánh giá thực trạng thực thi chính sách an sinh xã hội cho cộng đồng ngư dân các tỉnh Bắc Trung Bộ.

3. Luận án đã tiến hành khảo sát, phân tích thực trạng thực thi chính sách an sinh xã hội cho cộng đồng ngư dân các tỉnh Bắc Trung Bộ. Từ đó, luận án đánh giá khách quan về những ưu điểm cũng như hạn chế, chỉ ra nguyên nhân của những ưu điểm và hạn chế.

4. Trên cơ sở dự báo những thuận lợi và khó khăn tác động đến thực thi chính sách an sinh xã hội cho cộng đồng ngư dân các tỉnh Bắc Trung Bộ, luận án đã nêu 3 quan điểm tăng cường thực thi chính sách an sinh xã hội cho cộng đồng ngư dân các tỉnh Bắc Trung Bộ, đề xuất 3 nhóm giải pháp nhằm tăng cường thực thi chính sách an sinh xã hội cho cộng đồng ngư dân Bắc Trung Bộ, gồm: Tăng cường quá trình thực thi chính sách an sinh xã hội cho cộng đồng ngư dân các tỉnh Bắc Trung Bộ; Khắc phục trở ngại trong thực thi chính sách an sinh xã hội cho cộng đồng ngư dân các tỉnh Bắc Trung Bộ; Nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho cộng đồng ngư dân Bắc Trung Bộ.

5. Kết quả nghiên cứu của luận án là cơ sở lý luận quan trọng để các tỉnh Bắc Trung Bộ xây dựng các chủ trương, kế hoạch nhằm tăng cường thực thi chính sách an sinh xã hội cho cộng đồng ngư dân.

Công trình của NCS đã đáp ứng được yêu cầu của một luận án tiến sĩ Chính trị học cả về nội dung và hình thức.

Sau khi tiến hành bỏ phiếu đánh giá với kết quả 7/7 phiếu tán thành, Hội đồng biểu quyết thông qua Nghị quyết kiến nghị Hiệu trưởng trường đại học Vinh cấp học vị tiến sĩ Chính trị học cho NCS Lê Thị Thanh Hiếu với sự nhất trí 100%.


Sau đây là một số hình ảnh của Buổi bảo vệ Luận án:


NCS Lê Thị Thanh Hiếu trình bày đề tài luận án

NCS chụp cùng hội đồng đánh giá luận án

NCS tặng hoa tri ân giáo viên hướng dẫn PGS.TS Trần Viết Quang

 

Đồng nghiệp tại trường Khoa học Xã hội và Nhân văn - Trường Đại học Vinh chúc mừng NCS

Tin và ảnh: TBTT