Sáng ngày 16/04/2022, tại Trường Đại học Vinh nghiên cứu sinh (NCS) Nguyễn Thị Lê Vinh đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp Trường, chuyên ngành Chính trị học. Mã số chuyên ngành: 9310201 với tên đề tài:  Chính sách xoay trục sang châu Á – Thái Bình Dương của Cộng hòa Pháp và khuyến nghị đối với chính sách đối ngoại của Việt Nam”. Người hướng dẫn khoa học: 1. PGS.TS Bùi Văn Dũng; 2. PGS. TS Đinh Trung Thành.

 Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Trường có mặt đầy đủ với 06 thành viên dưới hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến do PGS. TS. Đinh Thế Định làm Chủ tịch Hội đồng. Hội đồng đánh giá cao những đóng góp của luận án, cụ thể như sau:

 1. Hệ thống hóa quan niệm về chính sách xoay trục, làm rõ mục tiêu, nội dung và các nhân tố ảnh hưởng đến chính sách xoay trục sang châu Á - Thái Bình Dương của Cộng hòa Pháp.

 2. Luận án phân tích thực tiễn chính sách xoay trục sang châu Á - Thái Bình Dương của Cộng hòa Pháp. Qua đó, Việt Nam và các nước khác trên thế giới cũng có thể tìm thấy những bài học kinh nghiệm về triển khai chính sách đối ngoại trong bối cảnh thế giới biến động không ngừng như hiện nay.

 3. Luận án đánh giá những tác động của chính sách xoay trục sang châu Á - Thái Bình Dương của Cộng hòa Pháp đối với Việt Nam.

 4. Luận án dự báo chiều hướng phát triển chính sách xoay trục sang châu Á - Thái Bình Dương của Cộng hòa Pháp trong bối cảnh quan hệ quốc tế có nhiều thay đổi.

 5.  Luận án đề xuất được hệ thống quan điểm và khuyến nghị đối với chính sách đối ngoại của Việt Nam trên hai bình diện song phương và đa phương.

 Công trình của NCS đã đáp ứng được yêu cầu của một luận án tiến sĩ Chính trị học cả về nội dung và hình thức. Sau khi tiến hành bỏ phiếu đánh giá với kết quả 6/6 phiếu tán thành, Hội đồng biểu quyết thông qua Nghị quyết kiến nghị Hiệu trưởng trường đại học Vinh cấp học vị tiến sĩ Chính trị học cho NCS Nguyễn Thị Lê Vinh với sự nhất trí 100%. Sau đây là một số hình ảnh của Buổi bảo vệ Luận án:

NCS trình bày luận án

Chủ tịch hội đồng chấm luận án: PGS.TS Đinh Thế Định

Hội đồng chấm LATS

NCS tặng hoa Hội đồng khoa học

NCS tri ân tập thể giáo viên hướng dẫn: PGS.TS Bùi Văn Dũng và PGS.TS Đinh Trung Thành

Hiệu trưởng Trường KHXH & NV tặng hoa chúc mừng ncs bảo vệ thành công LATS

Ban chủ nhiệm Khoa Chính trị và Báo chí tặng hoa chúc mừng NCS

Gia đình, bạn bè và đồng nghiệp chúc mừng NCS bảo vệ thành công LATS

TT. Trường Khoa học Xã hội & Nhân văn