Ban Chủ nhiệm Khoa LKT

Phạm Thị Huyền Sang
Hồ Thị Duyên
Phạm Thị Thúy Liễu