Đảng ủy bộ phận

Đinh Ngọc Thắng
Hắc Xuân Cảnh
Trần Viết Quang
Phạm Thị Huyền Sang
Võ Thị Hoài Thương