Chi bộ Khoa Luật Kinh tế

Phạm Thị Huyền Sang
Phạm Thị Thúy Liễu
Nguyễn Mai Ly