Chi bộ Khoa Luật học

Đinh Văn Liêm
Nguyễn Văn Đại
Bùi Thị Phương Quỳnh