Chi bộ Khoa Du lịch và Công tác xã hội

Nguyễn Văn Trung
Phùng Văn Nam
Bùi Minh Thuận