Chi bộ Khoa Chính trị và Báo chí

Vũ Thị  Phương Lê
Phan Văn Tuấn
Phạm Thị Thúy Hồng